Illustration Woordenlijst

Het Burgemeestersconvenant is een veelzijdig initiatief met een scala van partijen, talloze stappen en processen. Door middel van deze woordenlijst kunnen nieuwkomers hun weg vinden, met uitgebreide informatie over het Convenant, van A tot Z!

Aangesloten Partners

Aangesloten Partners zijn professionele verenigingen, NGO’s, en andere dergelijke structuren die in staat zijn om banden te leggen met particuliere ondernemingen en het maatschappelijke middenveld, alsmede om Ondertekenaars van het Convenant te ondersteunen, in het bijzonder in de vorm van technologieën, instrumenten, financiële prikkels, promotiemateriaal, culturele en participatieve initiatieven.

Actieplan Duurzame Energie

Een Actieplan Duurzame Energie (SEAP) is het belangrijkste document waarin de Ondertekenaar van het Convenant beschrijft hoe hij voornemens is om zijn CO2 reductiedoelstelling tegen 2020 te bereiken. Het definieert de activiteiten en maatregelen die zijn opgezet om de doelstellingen te bereiken, met tijdskaders en toegewezen verantwoordelijkheden. Ondertekenaars van het Convenant zijn vrij in de keuze van de opzet van hun SEAP, zolang het in overeenstemming is met de beginselen zoals uiteengezet in de SEAP-richtlijnen van het Convenant.

Actieplan voor duurzame energie en klimaat (SECAP)

Een essentieel document waarin de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant vaststellen hoe zij voornemens zijn hun verbintenissen te verwezenlijken. Het definieert beperkings- en aanpassingsmaatregelen om de doelstellingen te bereiken, samen met tijdsbestekken en toegewezen verantwoordelijkheden.

Coördinatoren van het Convenant

De Europese Commissie definieert "Coördinatoren van het Convenant" als de overheidsdiensten die strategische aansturing, financiële- en technische ondersteuning bieden aan gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen, maar niet over de vaardigheden en/of middelen beschikken om aan hun afspraken te voldoen. Coördinatoren van het Convenant zijn subnationale, gedecentraliseerde overheden, waaronder provincies, regio’s en publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van gemeenten, en nationale publiekrechtelijke instanties zoals bijvoorbeeld nationale energieagentschappen.

Energieagentschappen

Lokale en regionale energieagentschappen (LEA’s) ondersteunen de invoering van goede energiebeheerspraktijken, bepleiten het concept van duurzaamheid, verstrekken informatie en begeleiding en bieden een aantal andere lokale diensten op basis van specifieke lokale energiebehoeften. De energieagentschappen worden gefinancierd door overheidsinstanties.

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) is de wetenschappelijke en technische tak van de Europese Commissie. Het is verantwoordelijk voor het verstrekken van technische en wetenschappelijke steun aan het initiatief. Het werkt nauw samen met het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant om ondertekenaars te voorzien van heldere technische richtlijnen en modellen teneinde te helpen met het uitvoeren van hun verbintenissen op grond van het Burgemeestersconvenant en om de implementatie en resultaten te controleren. Website van het GCO: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Helpdesk

De Helpdesk is het primaire raakvlak tussen lokale overheden en het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant. Het reageert op algemene en technische vragen over het initiatief en helpt de ondertekenaars tijdens de procedure.

Implementatieverslag

Een implementatieverslag is een document dat Ondertekenaars van het Convenant verplicht zijn elke twee jaar na indiening van het Actieplan Duurzame Energie (SEAP) in te dienen, en dat de tussentijdse resultaten beschrijft van de implementatie ervan. Het doel van dit rapport is om te beoordelen of de voorlopige uitkomsten in overeenstemming zijn met de voorziene doelstellingen.

Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies

Een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies is een kwantificering van de hoeveelheid CO2 die als gevolg van energieverbruik op het grondgebied van een Ondertekenaar van het Convenant tijdens een basisjaar wordt uitgestoten. Hiermee kunnen de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot en hun respectieve reductiepotentiëlen worden geïdentificeerd.

Lokale Energiedag

Lokale Energiedagen zijn evenementen georganiseerd door Ondertekenaars van het Convenant als onderdeel van hun officiële verbintenissen, met als doel het publieke bewustzijn te verhogen van de mogelijkheden die een intelligenter gebruik van energie bieden. Ze bieden lokale overheden een gelegenheid om belanghebbenden en burgers te betrekken in een gemeenschappelijke dialoog met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van Actieplannen voor Duurzame Energie. De aard van deze evenementen, die meestal worden georganiseerd voor een bepaalde periode, kan variëren, maar het zijn gewoonlijk activiteiten zoals werkgroepen, tentoonstellingen, rondleidingen en open dagen.

Maatstaf van Uitmuntendheid

Maatstaven van Uitmuntendheid zijn relevante voorbeelden van initiatieven waar Ondertekenaars, Coördinatoren en Ondersteuners van het Convenant bijzonder trots op zijn en die zij bovendien onderschrijven als nuttige acties die als voorbeeld kunnen dienen voor andere lokale overheden, provincies, regio’s of netwerken.

Ondersteuners van het Convenant

De Europese Commissie definieert “Ondersteuners van het Convenant” als Europese, nationale en regionale netwerken en verenigingen van lokale overheden die hun lobby-, communicatie- en netwerkactiviteiten als drukmiddel inzetten om het Burgemeestersconvenant-initiatief te promoten en de toezeggingen van zijn ondertekenaars te ondersteunen.

Risico- en kwetsbaarheidsbeoordeling

Een analyse die de aard en omvang van risico’s vaststelt door mogelijke gevaren te analyseren en de kwetsbaarheid te beoordelen die een bedreiging kunnen vormen voor of schade kunnen toebrengen aan mensen, eigendom, levensonderhoud en de omgeving waarvan zij afhankelijk zijn – dit maakt het mogelijk de kritische gebieden vast te stellen en zo informatie te verstrekken ter onderbouwing van de besluitvorming. De beoordeling kan risico’s behandelen in verband met overstromingen, extreme temperaturen en hittegolven, droogte en waterschaarste, stormen en andere extreme weersomstandigheden, toenemende bosbranden, stijging van de zeespiegel en kusterosie (indien van toepassing).

SEAP/SECAP-model

Het SEAP/SECAP-model is een elektronisch document dat Ondertekenaars van het Convenant worden verzocht online, in het Engels, in te vullen, gelijktijdig met de indiening van hun Actieplan in hun eigen (nationale) taal. Het is ontwikkeld om ondertekenaars te ondersteunen bij het structureren van hun acties en maatregelen, en om controle en follow-up te vergemakkelijken.

Secretariaat van het Burgemeestersconvenant

Het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant, opgericht en gefinancierd door de Europese Commissie, is verantwoordelijk voor de coördinatie en het dagelijkse beheer van het initiatief. Het biedt ondertekenaars administratieve ondersteuning en technische begeleiding, faciliteert netwerken tussen belanghebbenden van het Convenant en zorgt voor de promotie van hun activiteiten. Het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant wordt beheerd door een consortium van Europese netwerken die lokale en regionale overheden vertegenwoordigen, onder leiding van Energy Cities, bestaande uit CEMR, Climate Alliance, Eurocities en FEDARENE.

Thematische Gespreksgroep

De Thematische Gespreksgroep is een dienst voor uitwisseling van informatie en ervaringen die beoogt interactie en netwerken tussen belanghebbenden van het Convenant te stimuleren. Deze maatwerk uitwisselingsplatforms brengen vooraf vastgestelde categorieën belanghebbenden van het Convenant - dat wil zeggen grote steden en grootstedelijke gebieden; kleine en middelgrote ondertekenaars, Coördinatoren van het Convenant en Ondersteuners van het Convenant - bij elkaar om met hun collega’s Covenant-gerelateerde onderwerpen en vragen te bespreken, in het bijzonder tijdens evenementen georganiseerd door het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant, online forums en webinars.

Thematische Werkgroepen

Thematische Werkgroepen zijn interactieve, capaciteitopbouwende sessies, georganiseerd door het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant om de overdracht van ervaring en kennis tussen deelnemers te bevorderen. Thematische Werkgroepen zijn speciaal gericht op de Gespreksgroepen.

Webinar

Een webinar is een live, interactieve presentatie op het web die belanghebbenden van het Convenant - waaronder ondertekenaars alsmede Ondersteuners en Coördinatoren van het Convenant - de gelegenheid biedt een lezing over een specifiek Convenant-gerelateerd onderwerp bij te wonen, gegeven door leden van het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant of andere deskundigen.

Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer