Illustration Słowniczek

Porozumienie między burmistrzami to wielopłaszczyznowa inicjatywa skupiająca szerokie grono działaczy i posiadająca złożoną strukturę. Niniejszy słowniczek, zawierający kompleksowe informacje na temat Porozumienia, pozwoli się w niej odnależć nawet początkującym sygnatariuszom.

Agencje energetyczne

Lokalne i regionalne agencje energetyczne wspierają wprowadzanie dobrych praktyk w zakresie dobrego zarządzania energią, popierają ideę zrównoważonej energii, udzielają informacji oraz wskazówek, a także oferują szereg innych usług opartych na konkretnych potrzebach lokalnej energetyki. Agencje energetyczne finansowane są przez władze publiczne.

Biuro Porozumienia między burmistrzami

Biuro Porozumienia między burmistrzami ustanowione i finansowane przez Komisję Europejską odpowiada za koordynowanie i codzienne zarządzanie inicjatywą. Udziela ono sygnatariuszom pomocy administracyjnej i technicznej, ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy stronami zainteresowanymi Porozumienia i zapewnia promocję ich działań. Biurem Porozumienia zarządza konsorcjum europejskich sieci reprezentujących lokalne i regionalne władze, na którego czele stoi Energy Cities, a w którego skład wchodzą CEMR, Climate Alliance, Eurocities and Fedarene.

Helpdesk

Helpdesk jest pierwszym punktem kontaktu pomiędzy władzami lokalnymi a Porozumieniem między burmistrzami. Odpowiada on na ogólne i techniczne pytania dotyczące inicjatywy i udziela sygnatariuszom wsparcia podczas całego procesu.

Koordynatorzy Porozumienia

Komisja Europejska definiuje „Koordynatorów Porozumienia“, jako organy administracji publicznej zapewniające strategiczne wytyczne, a także finansowe i techniczne wsparcie gminom, które podpisały Porozumienie Burmistrzów, ale nie dysponują odpowiednią wiedzą i / lub zasobami koniecznymi do realizacji przyjętych zobowiązań. Koordynatorzy Porozumienia to zdecentralizowane władze działające na szczeblu niższym niż krajowy – włącznie z prowincjami, regionami i publicznymi związkami gmin – jak również organy krajowe, jak np. krajowe agencje energetyczne.

Ocena ryzyka zmiany klimatu i podatności na zagrożenia

Analiza określająca charakter i zakres ryzyka przez zbadanie ewentualnych zagrożeń i ocenę podatności na nie, które to zagrożenia mogłyby stanowić potencjalne niebezpieczeństwo lub szkodę dla ludzi, mienia, źródeł utrzymania i środowiska, od którego zależą. Ocena ta pozwala na identyfikację obszarów budzących szczególne zaniepokojenie i dostarcza informacji na potrzeby podejmowania decyzji. Może dotyczyć ryzyka związanego z powodziami, ekstremalnymi temperaturami, falami upałów, suszami, niedoborem wody, burzami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zwiększoną częstotliwością pożarów lasów, podniesieniem się poziomu mórz i erozją obszarów przybrzeżnych (w stosownych przypadkach).

Partnerzy stowarzyszeni

Partnerzy stowarzyszeni to stowarzyszenia zawodowe, organizacje pozarządowe i inne struktury kompetentne w zakresie wspierania sygnatariuszy oraz tworzenia powiązań między sektorem prywatnym a społeczeństwem obywatelskim, szczególnie poprzez technologie, narzędzia, zachęty finansowe, materiały promocyjne, inicjatywy kulturalne i uczestniczące.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) jest kluczowym dokumentem, w którym sygnatariusze Porozumienia określają, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel w zakresie obniżenia emisji CO2 do 2020 roku. Określa on działania i środki służące osiągnięciu celów, a także ramy czasowe i podział obowiązków. Sygnatariusze Porozumienia moją wolny wybór w zakresie formy planu działań, ale musi być on zgodny z zasadami omówionymi w wytycznych dotyczących planów działań (SEAP).

Plan działania dotyczący zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)

Kluczowy dokument, w którym sygnatariusz Porozumienia Burmistrzów określa, w jaki sposób zamierza wywiązać się ze swoich zobowiązań. W dokumencie tym przedstawione zostają działania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, służące osiągnięciu założonych celów, wraz z ramami czasowymi i przydzielonymi obowiązkami.

Regionalny Dzień Energii

Regionalne Dni Energii to wydarzenia organizowane przez sygnatariuszy Porozumienia w ramach oficjalnego zobowiązania, służące zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie możliwości, jakie są wynikiem inteligentniejszego wykorzystywania energii. Dla władz lokalnych są one okazją do zaangażowania stron zainteresowanych i obywateli we wspólny dialog na temat opracowania i wdrożenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii. Rodzaje wydarzeń organizowanych z reguły w związku z konkretnym okresem mogą się różnić, jednak zazwyczaj organizuje się podczas nich warsztaty, wystawy, wycieczki oraz dni otwarte.

Seminarium internetowe

Seminarium internetowe to prowadzona na żywo, interaktywna prezentacja internetowa, zapewniająca stronom zainteresowanym Porozumienia, w tym sygnatariuszom, Wspierającym oraz Koordynatorom, możliwość udziału w organizowanych przez członków Biura Porozumienia lub innych ekspertów wykładach dotyczących konkretnych tematów związanych z Porozumieniem.

Sprawozdanie implementacji

Sprawozdanie implementacji to dokument przedstawiający wyniki okresowe wdrożeń, które sygnatariusz zobowiązuje się, po przedłożeniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii, składać co dwa lata. Celem sprawozdania jest określenie, czy wstępne wyniki są zgodne z założonymi wartościami docelowymi.

Stanowiąca punkt odniesienia inwentaryzacja emisji (BEI)

Stanowiąca punkt odniesienia inwentaryzacja emisji (BEI) jest oznaczeniem ilościowym emisji CO2 przy uwzględnieniu zużycia energii na terytorium sygnatariusza Porozumienia podczas roku wyjściowego. Pozwala ona na zidentyfikowanie głównych źródeł emisji CO2 i potencjału redukcyjnego.

Szablon planu działań

Szablon planu działań jest elektronicznym dokumentem, który sygnatariusze Porozumienia wypełniają przez Internet w języku angielskim. Jednocześnie muszą oni dostarczyć plan działań na rzecz zrównoważonej energii w oficjalnym języku kraju, z którego pochodzą. Szablon ma pomóc sygnatariuszom ustrukturyzować działania i środki oraz ułatwić monitorowanie ich realizacji.

Tematyczne grupy dyskusyjne

Tematyczne grupy dyskusyjne to usługa w zakresie dzielenia się informacjami i doświadczeniem, której celem jest stymulowanie interakcji i kontaktów pomiędzy stronami zainteresowanymi Porozumienia. Ta dostosowana do konkretnych potrzeb platforma wymiany łączy ze sobą określone z góry kategorie stron zainteresowanych Porozumienia np. wielkie miasta z obszarami metropolitalnymi, małych sygnatariuszy ze średnimi; Koordynatorów Porozumienia ze Wspierającymi, umożliwiając w ten sposób dyskusje na tematy związane z Porozumieniem i zadawanie pytań innym, szczególnie podczas wydarzeń organizowanych przez Biuro Porozumienia, w ramach forów i seminariów internetowych.

Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne to organizowane przez Biuro Porozumienia interaktywne sesje nastawione na rozwijanie umiejętności w celu zachęcania do wymiany wiedzy i doświadczenia między uczestnikami. Warsztaty tematyczne będą skierowane na potrzeby grup dyskusyjnych.

Wspierający Porozumienia

Komisja Europejska definiuje „Wspierających Porozumienia” jako europejskie, krajowe oraz regionalne sieci i stowarzyszenia władz lokalnych, które wykorzystują swoje możliwości lobbingowe i informacyjne, a także możliwości tworzenia sieci współpracy, do promowania inicjatywy Porozumienia między burmistrzami i popierania zobowiązań sygnatariuszy.

Wspólnotowe Centrum Badawcze

Wspólnotowe Centrum Badawcze to naukowo-techniczny dział Komisji Europejskiej. Odpowiada ono za udzielanie wsparcia technicznego i naukowego w ramach inicjatywy. Współpracuje ściśle z Biurem Porozumienia między burmistrzami, dostarczając sygnatariuszom jasnych wskazówek technicznych oraz szablonów, które pomogą w wypełnieniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, a także monitorując proces wdrożeń i wyniki.

Wzorce doskonałości

Wzorce doskonałości to przykłady lokalnych inicjatyw, które Sygnatariusze, Koordynatorzy i Wspierający zrealizowali na swoim terytorium, z których czują się wyjątkowo dumni, i które postrzegają jako godne powtórzenia przez inne władze lokalne.

Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna