Illustration Slovník

Dohovor primátorov a starostov je mnohostranná iniciatíva, ktorá zahŕňa široké spektrum aktérov, množstvo krokov a procesov. Prostredníctvom tohto slovníka by sa mali novo pristupujúci členovia vedieť zorientovať v komplexných informáciach o Dohovore od A po Z.

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja (SEAP) je kľúčový dokument, v ktorom signatár Dohovoru popisuje, ako plánuje dosiahnuť svoj cieľ zníženia emisií CO2 do roku 2020. Definuje činnosti a opatrenia vytvorené za účelom dosiahnutia cieľov vrátane lehôt a pridelenia zodpovednosti. Signatári Dohovoru si môžu zvoliť formát svojho SEAP, pokiaľ je v súlade so zásadami stanovenými v Príručke SEAP.

Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy (SECAP)

Kľúčový dokument, v ktorom signatár Dohovoru primátorov a starostov uvádza, ako plánuje splniť si svoje záväzky. Vymedzujú sa v ňom opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu spolu s časovým harmonogramom a zverenými úlohami.

Asociovaní partneri

Asociovanými partnermi sú profesijné združenia, mimovládne organizácie a iné podobné štruktúry, ktoré sú schopné zaistiť prepojenie so súkromnými firmami a občianskou spoločnosťou, ako aj podporovať signatárov Dohovoru, najmä formou technológií, nástrojov, finančných stimulov, propagačných materiálov, kultúrnych a participačných iniciatív.

Energetické agentúry

Miestne a regionálne energetické agentúry podporujú zavedenie osvedčených postupov dobrého hospodárenia s energiou, obhajujú koncept udržateľnosti, poskytujú informácie a poradenstvo a ponúkajú rad ďalších lokálnych služieb na základe špecifických lokálnych energetických potrieb. Energetické agentúry sú financované orgánmi verejnej správy.

Helpdesk

Služba helpdesk je primárne rozhranie medzi orgánmi miestnej samosprávy a Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov. Reaguje na všeobecné alebo technické otázky o iniciatíve a pomáha signatárom počas procesu.

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov (CoMO), zriadená a financovaná Európskou komisiou, je zodpovedná za koordináciu a každodenné riadenie iniciatívy. Signatárom poskytuje administratívnu pomoc a technické pokyny, napomáha vytváraniu sietí medzi zúčastnenými stranami Dohovoru a zabezpečuje propagáciu ich aktivít. CoMO je riadená konzorciom európskych sietí predstavujúcim miestne a regionálne orgány vedené Energy-Cities a tvorené CEMR, Climate Alliance, Eurocities a Fedarene.

Koordinátori Dohovoru

Európska komisia definuje „koordinátorov Dohovoru“ ako verejné správy, ktoré poskytujú strategické vedenie, finančnú a technickú podporu obciam, ktoré podpísali Dohovor primátorov a starostov, ale ktoré nemajú dostatočné zručnosti a/alebo zdroje na splnenie svojich požiadaviek. Koordinátori Dohovoru sú podnárodné decentralizované orgány – vrátane provincií, regiónov a verejných zoskupení obcí a národné verejné orgány, ako napríklad národné energetické agentúry.

Miestny deň energie

Miestne dni energie sú podujatia organizované signatármi Dohovoru ako súčasť ich oficiálnych záväzkov s cieľom zvýšiť povedomie o príležitostiach, ktoré ponúka inteligentnejšie využitie energie. Poskytujú orgánom miestnych samospráv príležitosť zapojiť zainteresované strany a občanov do spoločného dialógu o vypracovaní a realizácii akčných plánov udržateľného energetického rozvoja. Typy podujatí, zvyčajne organizovaných v určitom období, sa môžu meniť, ale obvykle zahŕňajú aktivity ako workshopy, výstavy, komentované prehliadky a dni otvorených dverí.

Podporné štruktúry

Európska komisia definuje podporné štruktúry ako európske, národné a regionálne siete a združenia miestnych samospráv, ktoré lobujú, komunikujú a vytvárajú siete za účelom propagácie iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov a podporujú záväzky jeho signatárov.

Posúdenie rizika a zraniteľnosti

Analýza, ktorá určuje charakter a rozsah rizika na základe preskúmania možných rizík a posúdenia zraniteľnosti, ktoré by mohli predstavovať potenciálne ohrozenie alebo poškodenie zdravia ľudí, majetku, živobytia a životného prostredia, od ktorých závisia – vďaka čomu možno identifikovať dôležité oblasti záujmu, a tak získavať informácie pre rozhodovanie. Toto posúdenie by mohlo riešiť riziká súvisiace s povodňami, extrémnymi teplotami a obdobiami horúčav, so suchami a s nedostatkom vody, búrkami a inými extrémnymi poveternostnými javmi, so zvýšeným výskytom lesných požiarov, zvýšením hladiny morí a s pobrežnou eróziou (ak to pripadá do úvahy).

Príklad dobrej praxe

Príkladmi dobrej praxe sú relevantné príklady iniciatív, na ktoré sú signatári, koordinátori a podporné štruktúry Dohovoru patrične hrdí a okrem toho pokladajú za užitočné propagovať aplikáciu týchto opatrení u iných orgánov miestnych samospráv, provincií, krajov a sietí.

Šablóna SEAP/SECAP

Šablóna SEAP/SECAP je elektronický dokument, ktorý musia signatári Dohovoru vyplniť on-line v angličtine zároveň s tým, ako predkladajú svoj plán vo svojom (štátnom) jazyku. Bol vytvorený preto, aby pomohol signatárom štrukturovať ich aktivity a opatrenia a aby uľahčil monitorovanie a nadväzujúce opatrenia.

Spoločné výskumné centrum

Spoločné výskumné centrum (SVC) je vedeckou a technickou pravou rukou Európskej komisie. Je zodpovedné za poskytovanie technickej a vedeckej podpory iniciatíve. Úzko spolupracuje s CoMO za účelom poskytnutia jasných technických pokynov a šablón signatárom, aby tak napomohlo signatárom splniť ich záväzky plynúce z účasti na Dohovore primátorov a starostov a aby monitorovalo realizáciu plánov a výsledky. Webová lokalita SVC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Správa o realizácii

Správa o realizácii je dokument, ktorý signatári Dohovoru predkladajú každé dva roky od dodania svojho akčného plánu udržateľného energetického rozvoja a ktorý popisuje priebežné výsledky jeho realizácie. Cieľom tejto správy je posúdiť, či sú priebežné výsledky v súlade s naplánovanými cieľmi.

Tematická diskusná skupina

Tematická diskusná skupina je služba na výmenu informácií a skúseností, ktorá si kladie za cieľ stimulovať vzájomnú komunikáciu a vytváranie sietí medzi zainteresovanými stranami Dohovoru. Tieto na mieru šité výmenné platformy združujú vopred určené kategórie zainteresovaných strán Dohovoru, t. j. veľké mestá a metropolitné oblasti, malých a stredne veľkých signatárov, koordinátorov Dohovoru a podporné štruktúry, ktorí medzi sebou diskutujú o témach a otázkach týkajúcich sa Dohovoru, a to najmä počas podujatí organizovaných kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov, na on-line fórach a webinároch.

Tematický workshop

Tematické workshopy sú interaktívne stretnutia na budovanie kapacít organizované CoMO za účelom podpory prenosu skúseností a znalostí medzi účastníkmi. Tematické workshopy sa špeciálne zameriavajú na diskusné skupiny.

Východiskový inventár emisií

Východiskový inventár emisií predstavuje vyčíslenie množstva emisií CO2 vznikajúcich v dôsledku spotreby energie v rámci územia signatára Dohovoru v priebehu východiskového roku. Umožňuje identifikovať hlavné zdroje emisií CO2 a ich príslušný redukčný potenciál.

Webinár

Webinár je živá, interaktívna prezentácia na webe, ktorá zainteresovaným stranám Dohovoru, vrátane signatárov, podporných štruktúr a koordinátorov Dohovoru, ponúka príležitosť zúčastniť sa prednášky vedenej členmi CoMO alebo inými odborníkmi na špecifickú tému týkajúcu sa Dohovoru.

Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie