Illustration Glosar

Konvencija županov je večstranska pobuda, ki vključuje širok razpon udeležencev, številne korake in postopke. Pričujoči glosar lahko novincem pomaga pri raziskovanju Konvencije, saj vsebuje obsežne informacije o Konvenciji od A do Ž!

Akcijski načrt za trajnostno energijo

Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) je ključni dokument, v katerem podpisnik Konvencije predstavi, kako namerava doseči ciljno zmanjšanje CO2 do leta 2020. Določa vzpostavljene dejavnosti in ukrepe za doseganje ciljev, poleg tega pa tudi časovne okvire in dodeljene odgovornosti. Podpisniki Konvencije lahko sami izberejo obliko SEAP-a, pod pogojem, da je ta v skladu z načeli, določenimi v smernicah Konvencije za SEAP.

Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP)

Ključni dokument, v katerem podpisnik konvencije županov opiše, kako namerava izpolniti svoje zaveze. V njem opredeli ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s katerimi bo dosegel cilje, ter časovne okvire in dodeljene odgovornosti.

Energetske agencije

Lokalne in regionalne energetske agencije (LAREA) podpirajo uvedbo dobrih energetskih načinov upravljanja, zagovarjajo načelo trajnosti, zagotavljajo informacije in napotke ter številne druge lokalne storitve, ki temeljijo na specifičnih lokalnih potrebah po energiji. Energetske agencije financirajo javni organi.

Koordinatorji Konvencije

Evropska komisija opredeljuje „Koordinatorje Konvencije“ kot javne administracije, ki zagotavljajo strateške smernice, finančno in tehnično podporo občinam, ki so podpisale Konvencijo županov, nimajo pa potrebnega znanja in/ali sredstev za izpolnitev svojih zavez. Koordinatorji Konvencije so notranji decentralizirani organi – vključno s provincami, regijami in skupinami občin – in nacionalni javni organi, kot so na primer nacionalne energetske agencije.

Lokalni energetski dan

Lokalni energetski dnevi so dogodki, ki jih organizirajo podpisniki Konvencije v okviru svojih uradnih obveznosti, da bi dvignili ozaveščenost ljudi o priložnostih, ki jih ponuja inteligentnejša uporaba energije. Za lokalne oblasti je to priložnost, da zainteresirane strani in občane vključijo v skupen dialog o razvoju in izvajanju akcijskih načrtov za trajnostno energijo. Dnevi so ponavadi organizirani za določen čas, možnih pa je več različic dogodka, ki običajno vključuje dejavnosti, kot so delavnice, razstave, vodeni ogledi in dnevi odprtih vrat.

Modeli odličnosti

Modeli odličnosti so relevantni primeri pobud, na katere so podpisniki, koordinatorji in podporniki Konvencije še posebej ponosni in jih vidijo kot koristne ukrepe, ki bi jih lahko druge lokalne oblasti, pokrajine ali mreže ponovile.

Ocena tveganja in ranljivosti

Analiza za opredelitev narave in obsega tveganja na podlagi analize morebitnih dejavnikov tveganja in ocene ranljivosti, ki bi lahko ogrozili ali škodovali ljudem, lastnini, preživljanju in okolju, od katerega so odvisni – omogoča opredelitev kritičnih območij in tako zagotavlja informacije za sprejemanje odločitev. Ocena lahko obravnava tveganja, povezana s poplavami, skrajnimi temperaturami in vročinskimi valovi, sušami in pomanjkanjem vode, nevihtami in drugimi izrednimi vremenskimi pojavi, pogostejšimi gozdnimi požari, dvigom morske gladine in obalno erozijo (če je primerno).

Osnovna evidenca emisij

Osnovna evidenca emisij je količinska opredelitev količine CO2, izpuščenega zaradi porabe energije na območju podpisnika Konvencije med izhodiščnim letom. Opredeljuje glavne vire emisij CO2 in možnost njihovih znižanj.

Podporniki Konvencije

Evropska komisija opredeljuje »podpornike Konvencije« kot evropske, nacionalne in regionalne mreže in združenja lokalnih oblasti, ki z lobiranjem, komuniciranjem in mrežnim povezovanjem promovirajo pobudo Konvencija županov in podpirajo obveznosti njenih podpisnikov.

Poročilo o izvajanju

Podpisniki Konvencije se zavežejo, da bodo vsaki dve leti po oddaji svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo, predložili poročilo o izvajanju, v katerem bodo predstavljeni vmesni rezultati izvajanja akcijskega načrta. Namen poročila je oceniti, ali so predhodni rezultati v skladu s predvidenimi cilji.

Predloga SEAP/SECAP

Predloga SEAP/SECAP je elektronski dokument, ki ga morajo podpisniki Konvencije prek spleta izpolniti v angleščini, ko oddajo svoj akcijski načrt v lastnem (nacionalnem) jeziku. Namen predloge je podpisnikom pomagati pri oblikovanju njihovih dejanj in ukrepov in poenostaviti nadzor in spremljanje izvajanja načrta.

Pridruženi partnerji

Pridruženi partnerji so strokovna združenja, NVO in druge takšne strukture, ki lahko zagotavljajo povezavo z zasebnimi družbami in civilno družbo ter podpirajo podpisnike Konvencije, zlasti v obliki tehnologij, orodij, finančnih spodbud, promocijskega materiala, kulturnih in prispevnih pobud.

Skupno raziskovalno središče

Skupno raziskovalno središče (JRC) je znanstvena in tehnična veja Evropske komisije. Odgovorno je za zagotavljanje tehnične in znanstvene podpore pobudi. Tesno sodeluje s CoMO in podpisnikom zagotavlja jasne tehnične napotke in predloge, da jim pomaga pri izpolnjevanju obveznosti Konvencije županov, ter spremlja njihovo izvajanje in rezultate. Spletno mesto JRC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Služba za pomoč

Služba za pomoč je glavni vmesnik med lokalnimi oblastmi in Uradom Konvencije županov. Zagotavlja odgovore na splošna ali tehnična vprašanja o pobudi in zagotavlja pomoč podpisnikom med postopkom pristopa.

Spletni seminar

Spletni seminar je interaktivna predstavitev na spletu, ki poteka v živo in daje zainteresiranim stranem Konvencije – vključno s podpisniki, podporniki in koordinatorji Konvencije – priložnost, da se udeležijo predavanja članov CoMO ali drugih strokovnjakov o specifični temah, povezanih s Konvencijo.

Tematska delavnica

Tematske delavnice so interaktivna srečanja, ki krepijo zmogljivosti in jih organizira CoMO za spodbujanje prenosa izkušenj in znanja med udeleženci. Tematske delavnice se bodo osredinjale zlasti na diskusijske skupine.

Tematska diskusijska skupina

Tematska diskusijska skupina je storitev za delitev informacij in izkušenj, katere namen je spodbuditi interakcijo in mrežno povezovanje med zainteresiranimi stranmi Konvencije. Te po meri prilagojene platforme za izmenjave združujejo vnaprej določene kategorije zainteresiranih strani Konvencije – tj. velika mesta in metropolitanska območja, male in srednje velike podpisnike, koordinatorje Konvencije in podpornike Konvencije – da bi z drugimi udeleženci razpravljali o temah in vprašanjih, povezanih s Konvencijo, zlasti med dogodki, ki jih organizira Urad Konvencije županov, na spletnih forumih in spletnih seminarjih.

Urad Konvencije županov

Urad Konvencije županov (CoMO), ki ga je ustanovila in ga financira Evropska komisija, je odgovoren za usklajevanje in dnevno upravljanje pobude. Podpisnikom zagotavlja upravno podporo in tehnične napotke, omogoča mrežno povezovanje med zainteresiranimi stranmi Konvencije in zagotavlja promocijo njihovih dejavnosti. CoMO upravlja konzorcij evropskih mrež, ki predstavljajo lokalne in regionalne oblasti, na čelu z Energy Cities, ki ga sestavljajo CEMR, Climate Alliance, Eurocities in Fedarene.

Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo