Illustration Ordlista

Borgmästaravtalet är ett mångfasetterat initiativ som engagerar ett brett spektrum av aktörer, ett flertal åtgärder och processer. Genom denna ordlista bör nytillkomna parter kunna orientera sig med hjälp av allsidig information, från A till Ö, om borgmästaravtalet.

Åtgärdsplan för hållbar energi

En åtgärdsplan för hållbar energi är det nyckeldokument i vilket avtalsparten drar upp huvudlinjerna för hur parten senast år 2020 avser att uppnå sitt mål om minskade CO2-utsläpp. Åtgärdsplanen definierar de aktiviteter och åtgärder som ställs upp för att uppnå målen, tillsammans med tidsramar och tilldelade ansvarsområden. Avtalsparterna kan fritt välja format på sina åtgärdsplaner för hållbar energi så länge dessa följer principerna som fastställs i borgmästaravtalets riktlinjer för åtgärdsplaner för hållbar energi.

Åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan)

Ett viktigt dokument där en avtalspart i borgmästaravtalet i stora drag redogör för hur avtalsparten ska klara av sina åtaganden. I åtgärdsplanen definieras begränsnings- och anpassningsåtgärderna för att uppnå målen, tillsammans med tidsramar och tilldelade ansvarsområden.

Avtalssupportrar

Europeiska kommissionen definierar ”avtalssupportrar” som europeiska, nationella och regionala nätverk och sammanslutningar av lokala myndigheter som underlättar avtalsparternas lobbyverksamhet, kommunikation och nätverksbyggande i syfte att främja initiativet borgmästaravtalet och stödja avtalsparterna i deras åtaganden.

Borgmästaravtalets sekretariat

Borgmästaravtalets sekretariat, inrättat och finansierat av Europeiska kommissionen, ansvarar för samordning och den dagliga ledningen av initiativet. Sekretariatet tillhandahåller administrativt stöd och teknisk vägledning för avtalsparterna och underlättar nätverksbyggande mellan intressenter samt ser till att deras aktiviteter marknadsförs. Sekretariatet leds av ett konsortium av europeiska nätverk som företräder lokala och regionala myndigheter som leds av Energy-Cities och sätts samman av CEMR, Climate Alliance, Eurocities och Fedarene.

Energimyndigheter

Lokala och regionala energikontor stöder införandet av god praxis för energihantering, förespråkar begreppet hållbar utveckling, tillhandahåller information och vägledning samt ett antal andra lokala tjänster baserade på specifika lokala energibehov. Energikontoren finansieras av offentliga myndigheter.

Gemensamt forskningscentrum

Gemensamma forskningscentret (GFC) är Europeiska kommissionens vetenskapliga och tekniska arm. Forskningscentret ansvarar för att ombesörja tekniskt och vetenskapligt stöd till initiativet. GFC samarbetar tätt med borgmästaravtalets sekretariat, i syfte att tillhandahålla tydliga tekniska riktlinjer och mallar till avtalsparterna för att de ska kunna leverera enligt sina åtaganden i borgmästaravtalet, samt övervakar genomförande och resultat. Webbplats till GFC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Genomföranderapport

En genomföranderapport är ett dokument som avtalsparterna åtar sig att lämna in vartannat år efter inlämnandet av åtgärdsplanen för hållbar energi och som drar upp huvudlinjerna i delresultaten för genomförandet. Syftet med den här rapporten är att bedöma om de preliminära utfallen ligger i linje med de planerade målsättningarna.

Grundläggande utsläppsinventering

En grundläggande utsläppsinventering är en kvantifiering av mängden koldioxid som släpps ut på grund av energiförbrukning inom en avtalsparts geografiska område under ett utgångsår. Den gör det möjligt att identifiera de huvudsakliga utsläppskällorna för koldioxid och deras respektive minskningspotentialer.

Helpdesk

Helpdesk är det primära gränssnittet mellan lokala myndigheter och borgmästaravtalets sekretariat. Helpdesk besvarar allmänna eller tekniska förfrågningar om initiativet samt bistår avtalsparterna genom hela processen.

Lokal energidag

Lokala energidagar är evenemang som organiseras av avtalsparterna som ett led i deras officiella åtaganden för att höja allmänhetens medvetenhet om de möjligheter som en intelligentare energianvändning erbjuder. De innebär ett tillfälle för lokala myndigheter att engagera intressenter och invånare i en gemensam dialog med samband till utveckling och genomförande av åtgärdsplaner för hållbar energi. De olika evenemangen kan variera och de anordnas vanligtvis för en angiven tidsperiod, men omfattar normalt aktiviteter som t.ex. workshopar, utställningar, guidade besök och öppen dörr-dagar.

Mall för åtgärdsplan

En mall för åtgärdsplan är ett elektroniskt dokument som avtalsparter måste fylla i online, på engelska, vid samma tillfälle som de lämnar in sin åtgärdsplan på det egna (nationella) språket. Mallen har tagits fram för att hjälpa avtalsparterna att strukturera sina insatser och åtgärder, och att underlätta övervakning och uppföljning.

Riktmärken för arbetet (Benchmark of Excellence)

Riktmärken för arbetet är närliggande exempel på initiativ som avtalsparter, samordnare och avtalssupportrar är särskilt stolta över och därtill godkänner som användbara åtgärder som andra lokala myndigheter, provinser, regioner eller nätverk kan kopiera.

Risk- och sårbarhetsbedömning

En analys som fastställer riskers karaktär och omfattning genom att analysera möjliga faror och bedöma sårbarheter som kan innebära ett potentiellt hot mot människor, egendom, människors livsuppehälle och den miljö som människor är beroende av. Bedömningen gör det möjligt att identifiera kritiskt viktiga områden och ger därigenom viktig information för beslutsfattande. Bedömningen kan till exempel ta upp risker kopplade till översvämningar, extrema temperaturer och värmeböljor, torka och vattenbrist, stormar och andra extrema väderhändelser, fler och större skogsbränder, höjning av havsnivån och kusterosion (där så är tillämpligt).

Samarbetspartner

Samarbetspartner är entreprenörssammanslutningar, NGO:er och andra liknande strukturer som har möjlighet att ombesörja såväl kontakter med privata företag och civilsamhället som stöd till avtalsparter, särskilt i form av teknik, verktyg, ekonomiska incitament, marknadsföringsmaterial, kulturella och delaktighetsskapande initiativ.

Samordnare

Europeiska kommissionen definierar ”samordnare” som de offentliga förvaltningar som ger strategisk vägledning, ekonomiskt och tekniskt stöd till kommuner som skrivit på borgmästaravtalet, men som saknar nödvändiga färdigheter och/eller resurser för att uppfylla kraven. Samordnare är decentraliserade myndigheter på lägre nivå än den nationella – inklusive provinser, regioner och offentliga kommunala grupperingar – samt nationella offentliga organ, t.ex. nationella energikontor.

Tematisk diskussionsgrupp

Den tematiska diskussionsgruppen är en tjänst för informations- och erfarenhetsutbyte som syftar till att stimulera samspel och nätverksbyggande mellan intressenter. Dessa skräddarsydda plattformer för utbyte samlar fördefinierade intressentkategorier – dvs. storstäder och storstadsområden, små och medelstora avtalsparter, samordnare och avtalssupportrar – för att med sina kolleger diskutera ämnen och frågor med samband till borgmästaravtalet, särskilt under evenemang som organiseras av borgmästaravtalets sekretariat, online-fora och webbinarier.

Tematisk workshop

Tematiska workshopar är interaktiva, kapacitetsbyggande sessioner som organiseras av borgmästaravtalets sekretariat för att främja erfarenhets- och kunskapsöverföring bland deltagarna. Tematiska workshopar riktas särskilt in på diskussionsgrupperna.

Webinar

Ett webinar, webbseminarium, är en direktsänd, interaktiv presentation på webben som innebär ett tillfälle för intressenter – inbegripet avtalsparter, avtalssupportrar och samordnare – att vara med på en föreläsning som medlemmar från borgmästaravtalets sekretariat eller andra experter ger om ett specifikt avtalsrelaterat ämne.

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande